Her şey Çok mu güzel? Yoksa Allah'a ulaşmayı dileyenlere mi Öyle geliyor?

== <

   
  Muqeddes sevgi varsa oda Allahindir
  Hacet Namazi (fransa language) )
 
HACET NAMAZI
C EST LA PRIERE POUR FAIRE POUR VOIR LE MURCHID QUE ALLAH VA TE MONTRER DANS TON RêVE.
IL FAUT D ABORD SE LAVER PRENDRE LE GUSUL C EST A DIRE PRENDRE SA DOUCHE PUIS UN ABDEST
COMME SI T ALLER FAIRE TA PRIERE.PUIS FAIRE LA PRIERE SUIVANTE
1. rekât: lire Sübhaneke
Bismillahirrahmannirrahmanirrahim
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe ğayrük.
Euzu bilahimines seytanirracim bismillahirrahmanirrahim
Puis Fatiha Elhamdü lillâhi rabbil'âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. Iyyâke na'büdü ve iyyâke
nesta'în. Ihdinas-sirâtal müstakîm. Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.
Bismillahirrahmannirrahmanirrahim
puis lire 3 fois Âyetel Kürsî
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil
erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne
bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel
aliyyül azîm.
Se baisser puis faire le secde
on se releve
Bismillahirrahmannirrahmanirrahim
2. rekât: Fatiha Elhamdü lillâhi rabbil'âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. Iyyâke na'büdü ve iyyâke
nesta'în. Ihdinas-sirâtal müstakîm. Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.
+ İhlâs Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
+ Felâk Kul e'ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti
fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
+ Nas Kul e'uzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min serrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî
sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.
on s asseoit puis on lit
Oturuş: Et Tehiyyatü
Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllâhi ve
berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.
On se releve puis on relie la même chose que la 2
Bismillahirrahmannirrahmanirrahim
3. rekât: Fatiha + İhlâs + Felâk + Nas
puis on relit pour le 4 eme la même chose que la 3
4. rekât: Fatiha + İhlâs + Felâk + Nas
puis on s asseoit
Oturuş: Et Tehiyyatü Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve
rahmetüllâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve
eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.
Allahümme Salli Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ
İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
+ Allahümme Barik Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ
İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
+ Rabbena Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.
Birahmetike yâ Erhamerrahimîn Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minîne yevme yekumü'l
hisâb.
Puis tu ouvre tes mains et du dis ALLAH im moi aussi je veux faire parvenir mon âme moi aussi je veux
devenir un saint s il te plait montre moi le murchid dans mon rêve.
Puis tu te couche dans ton lit puis en toi tu dis Allah Allah est tu d entords si tu na rien vu tu continue
jusque a voir quelque chose; chaque semaine par exemple.
 
  Bugün 1 ziyaretçi (7 klik) kişi burdaydı! free counters
<
 
 

======== sagtus ======== sag =================

Her şey Çok mu güzel? Yoksa Allah'a ulaşmayı dileyenlere mi Öyle geliyor?

  İrtibat E-mail: iletisim@hidayetvakti.com