Her şey Çok mu güzel? Yoksa Allah'a ulaşmayı dileyenlere mi Öyle geliyor?

== <

   
  Muqeddes sevgi varsa oda Allahindir
  Islam Heqiqetleri
 

Allaha çağırış.

 

 
 

Bismillahi Rəhmani Rəhim

 

(TARİX: 14.02.2006)


     Allah`a sonsuz həmd və şükr edirik ki, bir daha Allahu Təala bizləri bir zikr söhbətində birlikdə etdi.

   Mövzumuz: Allah`a çağırmaqdır. Unutmayın sevimli qardaşlarım, hamınız    vəzifəlisiniz. Həqiqətləri öyrənən hər kəs, yalnız özünün qurtuluşunun bir nəticə vermədiyini, mütləq yerli yerinə oturtmalıdır. Başqa insanların da cəhənnəmdən xilas olması söz mövzusudur. Onun üçün Allah`a çağırmaq hamınızın vəzifəsidir. Bilirsiniz ki, insanlar Allah`ın həqiqətlərini unutmuşlar sevimli qardaşlarım.

    Allahu Təala Özünə dəvət edir. Bu dəvətin nə olduğu haqqında qəti məlumatların sahibi olan sizlər insanlar Allah`a çatmağı diləmədikcə onların qurtulamayacağını yəqin hasil edərək bilənlərsiniz və hamınız Allah`a çağırmaqla vəzifəlisiniz. Bir çox insan üçün Allah çatılmazdır. Belə bir fikrin sahibi olduqları üçün insanlar uzun bir zaman parçasından əvvəl "Allah`a insan ruhunun çatması deyə bir şey ola bilməz!" demişlər və Allah`ın çatıla bilməz olduğunu ifadə etmişlər. Bu işə baxın sevimli qardaşlarım. Allahu Təala da mütəmadi olaraq Özünə dəvət edir. Əvvəla Allah`a çağırmaq məcburiyyətində olan sizlər, bu böyük həqiqəti bilənlərsiniz:

    İnsan bir ruh, bir nəfs, bir də fizik bədəndən meydana gəlir. Dördüncüsü yoxdur. Ruhumuz, Allahu Təala tərəfindən üfürülmüşdür. Fiziki bədənimiz Adəm (A.S)ın sulbündəndir. Nəfsimizsə Allahu Təalanın bizə lütf buyurduğu tarazlığı təmin edəcək olan bir üçüncü bədənimizdir. Ruhumuz, nəfsimiz və fizik bədənimiz bir üçlü meydana gətirir. Ruhumuz, nəfsimiz və fizik bədənimizə Allahu Təalanın verdiyi bir əmanətdir. Allahu Təala Ahzab-72də deyir ki:

   -33/AHZAB-72: İnna aradnəl əmanətə aləs səmavati vəl ardı vəl cibali fə əbəynə ən yahmilnəha və əşfaknə minha və hamələhal insan(insanu), innəhu kəne zalumən cəhula(cəhulən).

  Şübhəsiz ki Biz, əmanəti göylərə, ərzə və dağlara ifadə etdik (təqdim etdik, təklif etdik). Onu yüklənməkdən çəkindilər və ondan qorxdular. Və insan onu yükləndi. Şübhəsiz ki o (nəfs), çox zalımdır, çox cahildir.

  " Biz əmanəti göylərə, yerlərə, dağlara təklif etdik də onlar, əmanəti qəbul etmədilər. Sonra insana təklif etdik və insan əmanəti yükləndi. Çünki insan cahildir və inkarçıdır." Allahu Təala nə deyir? "İnsan yükləndi." deyir, sonra 2 xüsusiyyət verir: "Cahildir, nankordur." Bu 2 xüsusiyyət, nəfsimizin 2 fəlakətini əhatə edər. Ruhu qonaq edən, ruha ev sahibliyi edən hər nə qədər fizik bədənimizsə də, əslində bir əmanət olaraq ruhu qarşılayan 2 varlığın birdən mövcud olduğu aydın olur. Biri fiziki bədənimiz, biri də nankor və cahil olan nəfsimiz. Elə isə ruhumuz bir əmanətdir, bu əmanəti qonaq edən yalnız fiziki bədənimiz deyil, nəfsimiz də var. Elə isə sevimli qardaşlarım, əmanətin biz insanlara təqdim edilməsi müəssisəsi. O əmanət Allah`ın əmanətidir və Allah əmanətini geriyə istəyir. Allahu Təala deyir ki: "Bu dünya həyatını yaşayarkən ruhunuzu mütləq olaraq Mənə qaytarmaq məcburiyyətindəsiniz. Bu hamınız üçün bir zərurətdir, qaçınılmaz bir məcburiyyətdir. Kim bunu yerinə yetirməzsə, heç olmasa belə bir diləyin sahibi olmazsa, onun gedəcəyi yer cəhənnəmdir." Elə isə əmanət olan bir ruhumuz var. Allahu Təala belə buyurur:

   -32/SƏCDƏ-9: Summə səvvahu və nəfəha fihi min ruhihi və cəalə ləkumus səm’a vəl əbsarə vəl əf’idəh(əfidətə), kalilən ma təşkurun(təşkurunə).

  Sonra (Allah), onu dizayn etdi və onun içinə (vəchin, fiziki bədənin içinə) ruhundan üfürdü və sizlər üçün səmi (eşitmə həssası), basar (görmə həssası) və fuad (idrak etmə həssası) etdi. Nə qədər az şükr edirsiniz.

   Allahu Təala: "Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona əfidət (fuadlar) verdik (yəni görmə, eşitmə və ürəkdə idrak etmə xüsusiyyətləri, fuadlar). " deyir. Elə isə üfürülən bir ruhumuz var, sevimli qardaşlarım. Allahu Təala ruhumuzu bizə üfürmüşdür. Fiziki bədənimizi xalq etmişdir (yaratmışdır). Hicr - 26 da: "Biz insanı şəkillənmiş və quru bir palçıqdan (salsalinden) xalq etdik (yaratdıq)." buyurmaqdadır.

   -15/HİCR-26: Və lə kad halaknəl insana min salsalin min haməin məsnun(məsnunin). And olsun ki, Biz insanı, "haməin məsnun olan salsalindən" (standart insan şəkli verilmiş və orqanik çevrilməyə uğramış salsalindən) yaratdıq. Amma Şəms-7də nəfsimizi səvva etdiyini ifadə etməkdədir; Allahu Təalanın səvvası. Allahu Təala nəfsimizi dizayn etmişdir. Buyurur ki:

   -91/ŞƏMS-7: Və nəfsin və ma səvvaha.

   Nəfsə və onu (7 addımda ahsansaya çevriləcək şəkildə) səvva edənə (dizayn edənə) (and olsun).

   -91/ŞƏMS-8: Fə əlhəməha fucurəha və takvaha. Sonra ona (nəfsə) fücurunu və təqvasını ilham etdi.

   -91/ŞƏMS-9: Kad əfləha məhrum zəkkaha.

   Kim onu (nəfsini) təziskiyə etmişsə fəlaha (qurtuluşa) çatmışdır. Elə isə nəfs adı verilən varlıq sevva edilmişdir. Səvva edilmək surətiylə yaradılmış, dizayn edilmişdir. Ruhumuz da üfürülmüşdür.

   Elə isə 3 bədənimiz var: Ruhumuz, nəfsimiz və fiziki bədənimiz. Hər biri ayrı bir hərəkətlə yaradılmışdır (bədənə gətirilmişdir). Üçü birlikdə insanı meydana gətirmişdir. Diqqət yetirin sevimli qardaşlarım, nə mələklərdə nə cinlərdə nə heyvanlarda, insandan başqa heç bir məxluqda ruh adı verilən Allah`ın bir əmanəti mövcud deyil. Bu səbəblə insan, kainatın ən üstün varlığıdır. Sevimli qardaşlarım, elə isə Allahu Təala bu insan adı verilən məxluquna görəsən nə kimi bir əmr vermiş? Allahu Təala deyir ki: -    

    -73/MUZZƏMMİL-8: Vəzkurismə rabbikə və təbəttəl iləyhi təbtila(təbtilən).

  Və Rəbbinin Adını zikr et və hər şeydən kəsilərək O`na çat. "Allah`ın adıyla zikr et və hər şeydən kəsilərək (yönələrək) O`na (Allah`a) çat.

  " Qurani Kərimdə Allah`a çatmamız dünya həyatını yaşayarkən (həyatdaykən) Allah`a çatmamız çox açıq bir şəkildə ifadə buyurulmuşdur (Muzemmil Surəsi 8. ayəti kərimə).   

   Elə isə ruhumuzu ölmədən əvvəl Allah`a çatdırmaq üzərimizə fərzmi? Fərzdir. Yalnız Muzemmil Surəsinin bu 8. ayəti kəriməsi lazımınca deyil. Allahu Təala:

   Zariyat-50 də "Fə firru ilallah: Elə isə Allah`a fərarilik et (Allah`a qaç) və Allah`a sığın." deyir.

   -51/ZARİYAT-50: Fə firru ilallah(ilallahi), inni ləkum minhu nəzirun mubin(mubinun).  Elə isə Allah`a fərarilik edin (qaçın və sığının). Şübhəsiz ki, mən sizin üçün O`ndan (Allah tərəfindən göndərilmiş) açıq-aşkar bir nəzirim. Fərarilik, bir yerdən qaçmaq və bir yerə sığınmaq mənasını verər. "Allah`a qaç, Allah`a sığın, Allah`a fərarilik et." Allahu Təala Qurani Kərimdə bunun bir əmr olduğunu söyləyir. Buyurur ki:

   -13/RA'D-21: Vəlləzinə yasılunə ma əmərallahu bihi ən yusalə və yahşəvnə rabbəhum və yəhafunə suəl hisab(hisabi).

  Və onlar Allah`ın (ölümdən əvvəl), Allah`a çatdırılmasını əmr etdiyi şeyi (ruhlarını), O`na (Allah`a) çatdırarlar. Və Rəblərinə qarşı huşu duyarlar və pis hesabdan (cəhənnəmə girməkdən) qorxarlar. Allahu Təala: "Və onlar Allah`ın, Allah`a çatdırılmasını əmr etdiyi şeyi O`na (Allah`a) çatdırarlar." buyurur. Demək ki Allah`a çatdırmamız lazım olan bir şey var: Allah`ın Allah`a çatdırılmasını əmr etdiyi şey. Allahu Təala ruhumuzu Allah`a ölmədən əvvəl çatdırmamızı əmr edir.

   Qurani Kərimdə Allahu Təala nəyi əmr etmişsə açıq bir şəkildə əmr olan bütün faktorlar fərz hökm doğurar. Və beləcə iradəmizin dizaynı içərisində, öz iradəmizlə ruhumuzu Allah`a çatdırmağa qərar verəcəyik. Allaha ruhumuzu çatdırmağı Allah`dan diləyəcəyik. Bu dilək üzərimizə fərzdir. Fəcr Surəsinin 27, 28, 29 və 30. ayələrində Allahu Təala belə buyurur:

    -89/FƏCR-27: Ya əyyətuhən nəfsul mutmainnəh (mutmainnətu). Ey mutmain olan nəfs! -

    -89/FƏCR-28: İrcii ələ rəbbiki radıyətən mardıyyəh(mardıyyətən). Rəbbinə dön (Allah`dan) razı olaraq və Allah`ın razılığını qazanmış olaraq!

    -89/FƏCR-29: Fədhuli fi ibadi. (Ey fizik bədən!) O zaman, (nəfsini təziskiyə etdiyin və ruhunu Allah`a çatdırdığın zaman Mənə qul olarsan) qullarımın arasına gir.

    -89/FƏCR-30: Vedhuli cənnəti. Və cənnətimə gir. "Ey mutmain olan nəfs! Allah`dan razı ol və Allah`ın razılığını qazan. Ey ruh! Rəbbinə geri dön. Ey fiziki bədən! Qullarımın arasına gir və cənnətimə gir." Əslində Allahu Təala ifadədə nəfs sözünü istifadə etmiş amma 3 bədənimizin də dövrəyə girdiyi bir bütündən bəhs edir. Allah`a geri dönə biləcək olan bir tək bədənimiz var, onun adı ruhdur. Allah onu bizə üfürmüşdür və əmanətini geriyə istəyir. Ruhumuz bizdə bir əmanətdir. Allahu Təala belə buyurur:

    -4/NİSA-58: İnnallahə yə'murukum ən tuəddul əmanati ələ ehliha və izə hakimdim bəynən nasi ən tahkumu bil adl(adli), innallahə niımma yəizukum bih(bihi), innallahə qana səmian basara(basaran).

  Şübhəsiz ki Allah, əmanətləri sahibinə təslim etmənizi və insanlar arasında hakimlik etdiyiniz zaman ədalətlə hökm etmənizi əmr edər. Şübhəsiz ki Allah, onunla (bununla) sizə nə gözəl öyüd verir. Və şübhəsiz ki Allah, ən yaxşı eşidən və ən yaxşı görəndir.

   "Allah əmanətləri o əmanətlərin sahibinə qaytarmanızı (təqdim etmənizi), təslim etmənizi əmr edər." Bir əmanət daşıyırsınız. Bu əmanət ruhunuzdur, sevimli qardaşlarım. Onun üçün bütün insanları Allah`a dəvət etmək hamımızın üzərinə fərzdir. Çünki çox təəssüf ki, insanlar Allahu Təalanın bunu fərz etdiyinin fərqində deyildirlər.

   Sevimli qardaşlarım, Allah ilə olan əlaqələrimizdə elə bir hadisə ilə qarşı-qarşıyayıq ki, insanların Allah ilə olan yaradıcı və yaradan əlaqələri! Yaradılanın mütləq yaradana, Allah`a dönməsi lazım olan obyekti Allah`a çevirməsi zəruridir. O ruhumuzdur, üfürülmək surətiylə Allah`dan gəlmişdir və Allah`a mütləq geri dönəcək, sevimli qardaşlarım. İşdə belə bir dizaynda Allah ilə olan əlaqələrinizdə Allah`ın hamınızdan istədiyi şey, iradənizi Allah`a çatdırmaq deyil. İradə Allah`a çatdırılmaz, təslim edilər. Allah`ın hamınızdan istədiyi şey, fizik bədəninizi Allah`a çatdırmaq deyil. O da Allah`a çatmaz. Nəfsinizi Allah`a çatdırmaq deyil. O da çatmaz. Amma bir ruhunuz var; Allah`ın sizə üfürdüyü və geriyə istədiyi əmanət. Allah, əmanətləri onların sahibinə təslim etmənizi əmr edər. Əmanətlər, ayəti kərimədə "əmanat" olaraq çoxluq istifadə edilmişdir. Amma əhlinə (sahibi) deyə, əhli sözü keçir, əhilləri sözü keçmir. Sahibi tək amma əmanətlər çox. Elə isə əmanətlərin bir təslimi var, bir də Allah`ın Şəxsinə çatdırılaraq təslimi var. Bunlardan Allah`ın Şəxsinə geri dönə biləcək olan quruluşda yalnız ruhunuz vardır. Unutmayın, Allahu Təala bütün ruhlar üçün bir sığınacaqdır. Allahu Təala buyurur ki:

  -3/ALİ İMRAN-14: Zuyyinə lin nasi hubbuş şəhəvati minan nisai vəl məninə vəl qanadiyaril mukantarati minəz zəhəbi vəl fiddati vəl haylil musəvvəməti vəl ənəmi vəl hars(harsi), zalikə mətaul hayatid dunya, vallahu indəhu hunsul məab (məabi).

  İnsanlara, "qadınlara, oğullara, tərəzi tərəzi yığılmış qızıl və gümüşə, salma atlara, heyvanlara və əkinlərə olan sevgidən ibarət olan " şəhvətləri (həddindən artıq düşkünlükləri) gözəl göstərildi. Bunlar, dünya həyatının mənfəətləridir. Və Allah, O`nun qatındakı ən gözəl sığınacaqdır. "Allah şübhəsiz ki (qəti olaraq) Allah`ın qatındakı ən gözəl sığınacaqdır. Şübhəsiz ki Allah, Allah`ın qatındakı ən gözəl, ahsansa olan sığınacaqdır." Bu sığınacağa çatanlara Allahu Təala: "Sığınacağa çatmışlar." deyir. Və Nəbə Surəsinin 39. ayəti kəriməsində buyurur ki:

   -78/NƏBƏ-39: Zalikəl yəvmul haqq(haqqı), fəmən şaəttəhazə ələ rabbihi məaba(məabən). O gün (mürşidin əli Haqqa çatmaq üzrə öpüldüyü və ona təbii olunduğu gün), Haqq günüdür. Diləyən (Allah`a çatmağı diləyən) adam, özünə Rəbbinə çatdıran (yolu, Siratı Mustakimi) yol ittihaz edər. (Allah`a çatan adama Allah) məab (sığınacaq, məlcə) olar. "O gün Haqq günüdür. O zaman o adam (Allah`a çatmağı diləyən adam), o haqq günü özünə bir yol ittihaz edər. Kimin ruhu o yolu izləyərək Allah`a çatsa Allah, o adamın ruhuna sığınacaq (məab) olar." Bütün ruhların mütləq dönəcəkləri yer onun gerçək sahibi olan Allah`dır. Əgər sevimli qardaşlarım, bir insan bu dünya həyatını yaşayarkən ruhunu Allah`a çatdırmamışsa (bu dünya həyatını yaşayarkən ruhu Allah`a çatmamışsa) o zaman o adam, öldüyündə ruhunu Allah`a təslim etmək məcburiyyətindədir. Bütün insanların ölümündə ölüm mələkləri mütləq o adama çatarlar. Çatınca nə edərlər? Çatdıqları zaman kontağı bağlayarlar. Mitoxondrilər bədənimizdəki 70 trilyon hüceyrədəki mitoxondrilər (elektrik istehsalçılar) kontakt bağlandığı üçün artıq elektrik enerjisini çıxara bilməzlər. Elektrik enerjisi yoxsa elektrik enerjisinin maqnetik sahəyə çevrilməsi yoluyla nəfsimizi və ruhumuzu özünə bağlayan elektromaqnetik sahələrin sahibi fiziki bədənimiz, ruhumuzu da özünə çəkə bilməz, nəfsimizi də özünə çəkə bilməz. İkisi də bədənimizdən ayrılarlar.

   Nəfsimiz bərzağ aləminə gedər. Bərabərində heç kim olmaz, olması da lazım deyil. O yolunu bilər. Hər gecə onsuz da oraya o adam həyatdaykən də getmişdir (bərzağ aləminə). Bir çox gecələr daha əvvəl ölmüş olanlarla birlikdə olmuşdur.

   Digər tərəfdən ruhumuz bədənimizdə onu çəkə biləcək olan maqnetik sahə qalmadığı üçün bədənimiz onu çəkə bilməz, mühafizə edə bilməz. Avtomatik olaraq ruhumuz bədənimizi tərk edər. Nəfsimiz də tərk edər. Nəfsimiz üçün gediləcək yer müəyyəndir, bərzaq aləminə gedəcək. Və orada daha əvvəl ölmüş olan sevdikləriylə birlikdə olacaq. Ölüm iztirab verici bir şey olmadığı kimi nəticəsi də xoşbəxtlik verici bir hadisədir. Sizdən əvvəl ölmüş olanlar sizin öləcəyiniz gün üçün gözləyərlər ki, oraya gedəsiniz və onlarla birlikdə olasınız.

  Sevimli qardaşlarım, ruhların bədənimizdən ayrılması yalnız ölüm əsnasındamı reallaşar? Xeyr. Allahu Təalanın əmr etdiyi şey bu deyil. O`nun əmr etdiyi şey, bu dünya həyatını yaşayarkən ruhumuzun bədənimizdən ayrılaraq Allah`a doğru yola çıxmasıdır. Elə isə ruhumuzun bizdən ayrılması və Allah`a doğru yola çıxması, əgər dünya həyatında bunu reallaşdıra bilməmiş isək ölümümüzlə reallaşacaq. Çünki ruhun aid olduğu yer Allah`ın Zatıdır. Allah əmanətini (bizə üfürdüyü əmanətini) geriyə istəyir. O zaman nə olar? O adamın ruhu bədənindədirsə Əzrail (Ə.S) və onun köməkçiləri, o adam öldükdən sonra onun bədənindən avtomatik olaraq ayrılacaq olan (ayrılmış olan) ruhunu alaraq 7 göy qatını birlikdə dırmaşarlar. Və 7. göy qatının Sidrətül Müntəhasına qədər birlikdə çatarlar. Sidrətül Müntəhadan sonrasına ölüm mələkləri çata bilməz, keçmələri mümkün deyil. Amma Sidrətül Müntəhadan Allah`a doğru bir seyri süluk səfərini edəcək olan ruhdur. Allah`ın Zatına çatacaq və Allah`ın Zatında yox olacaq.

   Sevimli qardaşlarım, Allah`ın Zatı hamınız üçün bir sığınacaqdır. Ruhunuzun sığınacağı yerdir. Əhəmiyyətli olan sizin dünya həyatını yaşayarkən Allah`a doğru bir yol tutmanız və ruhunuzu Allah`a çatdırmanızdır. Söylədiyimiz kimi Nəbə Surəsinin 39. ayəti kəriməsi Haqq günü ruhumuzun necə bir yol tutub Allah`a çatacağını, Allah`ın Şəxsinə çatdığı zaman da Allah`ın ona meab olacağını (sığınacaq olacağını) ifadə edirdi. Bir əvvəlki ayəti kərimədirsə (Nəbə Surəsinin 38. ayəti kəriməsi) bu faktın necə reallaşacağını izah edir. Ərşi tutan mələklər və onların ətrafındakı adamdan bəhs edir. Dövrün imamı və ərşi tutan mələklərdən bəhs edir və o gün bir tövbə mərasiminin edildiyini və inqilab imamının savab söylədiyini söyləyir. Allah`ın hüzurunda edilən bir tövbə mərasimi söz mövzusudur, mürşidin qarşısında edilən tövbə.

   -78/NƏBƏ-38: Yəvmə yəkumur ruhu vəl məlaikətu saffa(saffan), la yətəkəlləmune mütləq məhrum əzinə ləhur rəhmanı və qala savaba(səvabən).

  O gün, ruh (dövrün imamının ruhu) və (ərşi tutan) mələklər hazır olarlar. Rəhmanın özünə icazə verdiyi adamdan başqa kimsə danışa bilməz. Və (icazə verilən) yalnız savab söyləmişdir. Əgər o adam Allah`a çatmağı diləmişsə, hacət namazını etdiyi zaman Allahu Təala ona mütləq mürşidini göstərəcək. Kim mürşidinin qarşısında Allah`a çatmağı dilədikdən sonra belə bir tövbəni reallaşdırsa, o zaman dövrün imamının ruhu mütləq o adamın başının üzərinə gələr və onun (o adamın) ruhuna onun yəvm'ət talağının (Allah`a mülaki olma gününün) gəldiyini söyləyərək onu xəbərdar edər. Allahu Təala Mömin-15də bunu söyləyir:

   -40/MU'MİN-15: Rəfiud dərəcati zul ərş(ərşi), yulkir ruha min əmrihi ala məhrum yəşau min ibadihi li yunzirə yəvmət təlak(təlaki).

  Dərəcələri yüksəldən və ərşin sahibi olan Allah, qullarından (Özünə çatdırmağı) dilədiyi adamın (Allah`a çatmağı dilədiyi üçün Allah`ın da Özünə çatdırmağı dilədiyi adamın) üzərinə (başının üzərinə) Allah`a çatma gününün gəldiyini (o adamın ruhuna) xəbərdarlıq etmək üçün, əmrindən (Allah`ın əmrini təbliğ edəcək) bir ruh (dövrün imamının ruhunu) çatdırar. Allahu Təala: "Dərəcələri yüksəldən və ərşin sahibi olan Allah." deyir. "Dərəcələri yüksəldən" deməkdən muradı budur: O gün (mürşidin qarşısında tövbə edildiyi gün) Furqan Surəsinin 70. ayəti kəriməsinə görə Allah o adamın günahlarını savaba çevirər. Furkan-69 da Allahu Təala cəhənnəmə gedəcəklərdən bəhs etdikdən sonra Furkan-70 də belə söyləyir:

   -25/FURKAN-70: İlla məhrum tabə və amənə və amilə amələn salihan fə ulaikə yubəddilullahu səyyiatihim hasənat(hasənatin), və kanallahu gafurən rəhmə(rahimən). Ancaq kim (mürşidi qarşısında) tövbə edər (beləcə ürəyinə iman yazılıb, imanı artan) mömin olar və saleh əməl (nəfs təzkiyəsi) etsə, o təqdirdə onların, Allah səyyiatlərini (günahlarını) hasənata (savaba) çevirər. Və Allah, Gafurdur (günahları savaba çevirəndir), Rəhmdir (rəhmət nuru göndərəndir). Allahu Təala: "Amma tövbə edən adam (yəni mürşidin qarşısında tövbə edən adam) və nəfsi islah edici əməllər etməyə başlayan adam (nəfsi islah edici əməllər daha əvvəl başlaya bilmir.)" deyir. Adamın zikr etməsi onun ürəyinə, mürşidə çatmadan daha əvvəlki addımda (o adam Allah`a çatmağı dilədiyi təqdirdə) yalnız 2% rəhmət çatdıra bilər. Və insanın ürəyi 98% yenə qapqaranlıq qalar.

   Amma Allah`a çatmağı diləyən bu adam nə vaxt Allah`dan mürşidini diləsə, Allah ona mütləq mürşidini göstərər və bu adam o mürşidin qarşısında tövbə mərasimini reallaşdırar. Nəbə-38 bu tövbəni izah edir. Allahu Təala: "Bu tövbə əsnasında Allah, o adamın günahlarını savaba çevirər (tövbə edərək Allah`a doğru yola çıxan adamın günahlarını Allah savaba çevirər)." deyir. Mömin-15də Allahu Təalanın "dərəcələri yüksəldən Allah" deməkdən muradı budur. Səyyiatin hasənata çevrilməsi, dərəcatın 2 dəfə yüksəlməsi mənasını verir. Allahu Təala əvvəla (adam daha Allah`a çatmağı dilədiyi zaman) günahları bağışlayır, günahları sıfır edir. Bu nöqtədə də o bağışladığı günahları savaba çevirir, ikinci dəfə bağışlamış olur. Eyni zamanda Allahu Təala o adama (Allah`a çatmağı diləyən adama) mürşidinə çatdığı günə qədər bütün savabları üçün digər insanlar kimi 1ə 10 verirdi. 1 dərəcəlik savab qazandığı zaman 10 dərəcə verirdi o adama. Amma mürşidinə təbii olan adama Allahu Təala 10 qatını deyil, 100 qatını verməyə başlar. Ruhu 1. göy qatına çatana qədər 100 qatı. Amma sonra, 2. göy qatında 200 qat, 3., 4., 5., 6., 7. göy qatlarında bu adamın 1 dərəcəlik savabına qarşılıq qazandığı dərəcələr 1ə 700ə qədər yüksələr. Sevimli qardaşlarım, Allahu Təala, madam ki, ruhumuzu ölmədən əvvəl Allah`a çatdırmağı (ruhumuzu Allah`a təslim etməyi) üzərimizə fərz etmiş, o zaman bu bir zərurət olaraq qarşımıza çıxır.

   Mütləq ruhumuzu Allah`a təslim etmək məcburiyyətindəyik. Təslim edə bilmək üçün Allah`a çatmağı diləməmiz gərəkdir. Və ancaq Allah`a çatmağı dilədiyimiz zaman həm şirkdən həm də təqva sahibi olmamaqdan xilas olarıq. Ya da həm şirkdən xilas olarıq (yəni gizli şirkdən), həm də təqva sahibi olarıq. Rum Surəsinin 31. ayəti kəriməsində Allahu Təala buyurur ki:

  -30/RUM-31: Munibinə iləyhi vəttəkuhu və əkimus salata və la təkini minəl muşrikin(muşrikinə).

  O`na (Allah`a) yönəlin (Allah`a çatmağı diləyin) və O`na qarşı təqva sahibi olun. Və namazı qılın. Və (beləcə) müşriklərdən olmayın. "Allah`a yönəl (Allah`a çatmağı dilə) beləcə Allaha` qarşı təqva sahibi ol. Və namaz qıl və müşriklərdən olma. O müşriklərdən olma ki, onlar dinlərində təriqətlərə ayrılmışlar. Hər biri öz əlindəkiylə fərəhlənərlər." O Allah`a çatmağı diləməyənlər təriqətlərə ayrılmışlar, hər biri öz əlindəkiylə fərəhlənir amma şirkdədirlər. Yalnız bir təriqət (Allah`a çatmağı diləyənlərin təriqəti) həm təqva sahibi olur, həm də şirkdən xilas olur. Allah`a dəvətin insanları onlardan qurtardığı daha bir çox mövzu var.

   Allah`a çatmağı diləməyən adam:

  1- Dəlalətdə qalar. 2- Şeytanın qulu olaraq qalar. 3- Küfrdə qalar. 4- Allah`ın ayələrindən qafildir. 5- Hüsrandadır.

  Sevimli qardaşlarım, Allah`a dəvət bütün bu bucaqlardan böyük dəyər daşıyır. Kim Allah`a dəvət etsə, Allah`ın özünə verdiyi vəzifəni yerinə yetirmiş olar. Allah`a dəvət, Allahu Təalanın təməl əmridir. Ruhumuzu Allah`a çatdırmaq fərzdir. Və bu fərzi reallaşdırmaq üçün mütləq insanları Allah`a dəvət edəcəksiniz. Sizi dəvət etdikləri üçün siz Allah`ın yoluna mədaxiliniz, bizə təbii oldunuz. Bu məzmunda əvvəl əmrdə ruhunuzu Allah`a təslim edin. Sonra addım-addım fiziki bədənləriniz, nəfsləriniz, iradəniz Allah`a təslim ediləcək.

   Elə isə Allah`a dəvət, bir insanın həyatında son dərəcə əhəmiyyətli bir müəssisədir, sevimli qardaşlarım. Allah üçün olmaq hamınızı Allah yolunda təchiz edəcək olan bir hədəfdir və hamınız bütün insanları Allah`a dəvətlə mükəlləfsiniz. Elə isə başqa insanların cəhənnəmdən xilas olmalarının təməlində sizin dəvətiniz iştirak edəcək. O dəvət səbəbiylə insanlar Allah`ın yolunda lazım gələn hədəflərə gedəcəklər və ruhlarını ölmədən əvvəl həyatdaykən Allah`a çatdırmaq imkanının sahibi olacaqlar.

   Allahu Təalanın hamınızı Allah`ın Zatına çatdıraraq sonsuz xoşbəxtliklərə sahib etməsini Uca Rəbbimizdən diləyirik və sözlərimizi inşaallah burada tamamlayarıq

 

=
 
  Bugün 1 ziyaretçi (1 klik) kişi burdaydı! free counters
<
 
 

======== sagtus ======== sag =================

Her şey Çok mu güzel? Yoksa Allah'a ulaşmayı dileyenlere mi Öyle geliyor?

  İrtibat E-mail: iletisim@hidayetvakti.com